Algemene Voorwaarden Maxxwhite Tanden Bleken

1. Definities

 • Dienst: De tandenbleekbehandeling aangeboden door Maxxwhite.
 • Klant: Elke persoon die een afspraak maakt voor de Dienst bij Maxxwhite.
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Maxxwhite en de Klant voor het uitvoeren van de Dienst.

2. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, behandelingen, diensten en overeenkomsten verricht of gesloten door of namens Maxxwhite.

3. Dienstverlening

 • De Dienst bestaat uit tandenbleekbehandelingen zoals overeengekomen tussen Maxxwhite en de Klant.
 • Maxxwhite verbindt zich ertoe de Dienst met zorg uit te voeren volgens de in de branche geldende normen.

4. Afspraken en annulering

 • Afspraken dienen vooraf te worden gemaakt door de Klant.
 • Annulering van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Bij niet tijdige annulering behoudt Maxxwhite zich het recht voor om kosten in rekening te brengen.

5. Tarieven en betaling

 • De kosten voor de Dienst worden vooraf gecommuniceerd aan de Klant.
 • Betaling dient te geschieden direct na afloop van de Dienst of zoals anders overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

 • Maxxwhite is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die de Klant mocht lijden door de Dienst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Maxxwhite.
 • Bij eventuele klachten dient de Klant zich binnen 48 uur na uitvoering van de Dienst te melden bij Maxxwhite.

7. Klachtenprocedure

 • Maxxwhite streeft naar 100% klanttevredenheid. Klachten over de Dienst dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een week na de behandeling, aan Maxxwhite gemeld te worden.
 • Maxxwhite zal de klacht binnen 14 dagen na ontvangst behandelen, waarna een passende oplossing wordt gezocht.

8. Privacy

 • Persoonlijke gegevens van de Klant worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, behalve indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Dienst of tenzij wettelijk vereist.

9. Wijziging van de voorwaarden

 • Maxxwhite behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de voorwaarden is altijd van toepassing.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op elke overeenkomst tussen Maxxwhite en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Maxxwhite gevestigd is.